Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych (klasy 0) w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Pruszków
na rok szkolny 2024/2025

 

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2018 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych odbywać się będzie w terminie:

 • od 4 marca 2024 r. od godz. 8.00
 • do 15 marca 2024 r. do godz. 16.00

Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie.

Szczegółowe informacje oraz link do logowania zostaną zamieszczone na stronie miasta oraz na stronach każdej placówki  przed rozpoczęciem procesu rekrutacji.

 

W roku szkolnym 2024/2025 oddziały przedszkolne (kl.„0”) utworzone zostaną w następujących szkołach podstawowych:

S Z K O Ł Y

NAZWA PLACÓWKI

ADRES

TELEFON

DYREKTOR

Szkoła Podstawowa Nr 1

im. Józefa Piłsudskiego

ul. Topolowa 10

22 758 63 52

Ewa Nowicka

Szkoła Podstawowa Nr 2

im. Kornela Makuszyńskiego

ul. Jasna 2

22 758 79 74

Marek Śrębowaty

Szkoła Podstawowa Nr 3

im. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej

ul. Wojska Polskiego 34

22 728 08 83

Elżbieta Żurawiecka

Szkoła Podstawowa Nr 4

im. Jana Pawła II

ul. Hubala 4

22 758 68 07

Maria Stawska

Szkoła Podstawowa Nr 5

im. I. J. Paderewskiego

ul. Długosza 53

22 486 31 21

Aleksandra Kurtz

Szkoła Podstawowa Nr 6

im. Henryka Sienkiewicza

ul. Lipowa 31

22 758 79 44

Anna Tybora

Szkoła Podstawowa Nr 8

im. Władysława Broniewskiego

ul. Obrońców Pokoju 44

22 728 94 39

Magdalena Kulmaczewska

Szkoła Podstawowa Nr 9

im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Mostowa 6

22 758 12 47

Konrad Stańczyk

Szkoła Podstawowa Nr 10

im. Marii Konopnickiej

ul. Pływacka 16

22 299 39 19

Mirosława Śliwińska

 

Rodzice mają możliwość  wskazania 3 oddziałów przedszkolnych w procesie rekrutacji.

Jeśli w postępowaniu rekrutacyjnym dziecko nie zostanie przyjęte do żadnego oddziału przedszkolnego, wskazanego przez Rodziców we wniosku,  Prezydent Miasta skieruje dziecko do innego oddziału przedszkolnego, z zachowaniem odległości 3 km od miejsca zamieszkania.

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego będzie przeprowadzana zgodnie z następującymi kryteriami:

- kryteria ustawowe określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) po 30 punktów za każde z kryteriów:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

- kryteria samorządowe, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:

 1. Obowiązkowe szczepienia ochronne – 8 punktów.
 2. Zasiłek rodzinny - 4 punkty.
 3. Praca zawodowa obojga rodziców/ samotnego rodzica/ prawnego opiekuna - 2 punkty.
 4. Podatek odprowadzany w Gminie Miasto Pruszków – 3 punkty dla każdego z rodziców.
 5. Rodzeństwo dziecka w placówce wskazanej na pierwszym miejscu - 8 punktów.
 6. Dochód na osobę w rodzinie dziecka – 1 punkt.

Wygenerowany w systemie wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego należy złożyć wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych do oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej, powołanej w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej może wystąpić do rodziców o przedstawienie dokumentów, potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach oraz zwrócić się z wnioskiem o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniach do Prezydenta Miasta, który za pośrednictwem odpowiednich instytucji uzyska niezbędne informacje.

Komisja Rekrutacyjna nie będzie uwzględniała  punktów za kryterium, dla którego brak jest potwierdzenia w złożonej przez rodziców/opiekunów prawnych dokumentacji.

Dzieci 6-letnie, których rodzice złożą deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko nie podlegają rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Postępowanie uzupełniające

Postępowanie uzupełniające będzie prowadzone wyłącznie w przypadku, gdy w oddziale przedszkolnym będą wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji.

Wnioski złożone po terminie określonym w harmonogramie rekrutacji nie zostaną uwzględnione.

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji będą udzielali:

 • pracownicy sekretariatu szkoły,
 • pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Pruszkowa

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. (link z zarządzeniem)

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania. (link z uchwałą).